Programi

Humanitarno-socijalni program

Opći cilj Humanitarno-socijalnog programa jest pomoć i podrška skupinama stanovništva u povećanom riziku od socijalne isključenosti te žrtvama prirodnih i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem.

Pojedinačni ciljevi Humanitarno-socijalnog programa su:

pomoći građanima u riziku od siromaštva i u siromaštvu te otežanim životnim uvjetima,

pružiti psihosocijalnu podršku osjetljivim skupinama stanovništva,

senzibilizirati lokalnu zajednicu i mlade za solidarnost i filantropiju.

Humanitarno-socijalni program provodi se sukladno načelima Pokreta, te u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći. Aktivnosti ovog programa spadaju pod čl.10 Zakona o HCK, dok je sudjelovanje u apelima sukladno javnim ovlastima HCK.

Direktni korisnici humanitarno-socijalnog programa su osjetljive skupine stanovništva i njihove obitelji, dok su indirektni korisnici ustanove i udruge sa istim/sličnim područjem rada, JLS te lokalna zajednica. Program se provodi i uz podršku i rad volontera i mladih.

Dobrovoljno davanje krvi

Opći cilj programa Dobrovoljnog davanja krvi (DDK) je promicanje DDK te organiziranje i provođenje akcija DDK, radi zadovoljenja potreba zdravstva Republike Hrvatske za krvi i krvnim pripravcima.

Pojedinačni ciljevi programa DDK su:

promicati i njegovati DDK,

organizirati i provoditi akcije DDK,

vrednovati DDK.

Program DDK provodi se kao javna ovlast temeljem Zakona o HCK, i sukladno Zakonu o krvi i krvnim pripravcima (NN 79/2006 i 124/2011) te pripadajućim pravilnicima, na načelima dobrovoljnosti, besplatnosti, anonimnosti i solidarnosti.

Korisnici programa DDK su darivatelji krvi, HCK, DCKIŽ, transfuziološke službe te poduzeća s kojima se ostvaruje suradnja u realizaciji akcija i prava darivatelja krvi. Direktni korisnici su osobe kojima darovana krv pomaže u liječenju, putem HZZO-a.

Rad s mladima i volonterima

Opći cilj programa Rad s mladima i volonterima je promicanje načela Pokreta i humanih vrednota u lokalnoj zajednici, njegovanje i vrednovanje volonterskog rada, solidarnosti, nepristranosti i suosjećanja, promicanje poštovanja ljudskog bića i života, razvoj samopoštovanja, životnih vještina i svijesti o aktivnoj ulozi u lokalnoj zajednici.

Pojedinačni ciljevi programa Rada s mladima i volonterima su:

pridonijeti humanističkom odgoju djece i mladih

motivirati djecu za volontiranje

jačati i unaprjeđivati rad s volonterima

Jedan od osnovnih ciljeva HCK-a je promicanje volonterstva, a u Crvenom križu volontiranje je regulirano Zakonom o volonterstvu (NN 58/07 i 22/13) te Pravilnikom o volontiranju u HCK. sukladan je čl.10 Zakona o HCK, i integriran je i u ostale programe GDCK Vukovar, a provodi se sukladno potrebama obrazovnih ustanova.

Direktni korisnici su djeca i mladi, te lokalna zajednica. Programu uvelike pridonosi rad volontera.

Prva pomoć

Opći cilj programa Prve pomoći (PP) je osposobljavanje što većeg broja osoba za pružanje prve pomoći u neželjenim situacijama ozljeda i bolesti u svakodnevnom životu te u slučaju katastrofa, kao i ciljanih skupina koje su to zakonski obvezne učiniti.

Pojedinačni ciljevi programa Prve pomoći su:

educirati različite segmente građanstva za pružanje prve pomoći,

održavati dostatan broj predavača prve pomoći,

obučavati ekipe prve pomoći za sudjelovanje na natjecanjima/smotrama.

Program PP provodi se kao javna ovlast sukladno Zakonu o HCK (NN 71/10), prema europskim i međunarodnim smjernicama za prvu pomoć i programima HCK. Za kandidate za vozače vozila na motorni pogon, program se provodi prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08 i pripadajuće izmjene i dopune) i pripadajućim pravilnicima. Za poslovni sektor, program se provodi sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14 i 118/14), dok se za prosvjetne djelatnike provodi sukladno „Pravilniku o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima“ (NN 132/13). Edukacija učenika provodi se prema modulu „Živjeti zdravo“ Kurikuluma zdravstvenog odgoja.

Korisnici programa PP su ciljane skupine (kandidati za vozače vozila na motorni pogon, djelatnici privatnog sektora, učenici OŠ i SŠ, udruge, ustanove i sl.) te šire građanstvo i lokalna zajednica.

Priprema i odgovor na krizne situacije

Opći cilj programa Pripreme i odgovora na krizne situacije je ispunjavanje zdaće GDCK Vukovar kao operativne snage u sustavu civilne zaštite na području Vukovarsko-srijemske županije, sudjelovanjem u aktivnostima vezanim uz krizne situacije, od pripreme preko svih faza krize.

Pojedinačni ciljevi programa su:

Izraditi okvir i osigurati resurse za kvalitetnu pripremu za krizne situacije

Izvršiti svoje zadaće u slučaju  pojave krizne situacije

Sudjelovati na treninzima s inozemnim partnerima

Program se provodi kao javna ovlast temeljem Zakona o HCK, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) te pripadajućoj legislativi na nacionalnom i lokalnom nivou.

Direktni korisnici programa su osobe žrtve kriznih situacija te članovi njihovih obitelji. Indirektni korisnici su jedinice lokalne samouprave, nadležna tijela i organizacije. U provedbi Programa sudjeluju i volonteri.

Služba traženja

Opći cilj programa Službe traženja (ST) je rješavanje osobnih traženja pojedinaca sukladno načelima MPCKCP, Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima te obvezama proisteklim iz Međunarodnog humanitarnog prava (MHP).

Pojedinačni ciljevi programa Službe traženja su:

zaprimati, voditi i zatvarati traženja i rješavati zahtjeve stranaka,

provesti postupke i zadaće u slučaju kriznih situacija,

edukacija,

organizirati podatke i opremu.

Program Službe traženja provodi se sukladno Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/2007), i spada u javnu ovlast.

Direktni korisnici Programa Službe traženja su osobe žrtve oružanih sukoba i izvanrednih okolnosti te članovi njihovih obitelji. Indirektni korisnici su Nacionalni ured Službe traženja, nadležna tijela i organizacije. U provedbi Programa koristi se i rad volontera.

Zdravlje, prevencija i sigurnost

Opći cilj programa Zdravlja, prevencije i sigurnosti jest promicanje zdravlja i prevencija bolesti, kao i osvještavanje oblika ponašanja koji pridonose povećanju sigurnosti.

Pojedinačni ciljevi programa su:

educirati građanstvo o prevenciji pojedinih oboljenja i o doniranju organa

pružiti psihosocijalnu podršku bolesnicima u ustanovama i na kućnom liječenju,

razvijati program „Medicinsko pomagalo – pomoć obitelji“,

educirati mlade o problematici trgovanja ljudima,

educirati mlade o sigurnom i odgovornom ponašanju uz more,

naučiti djecu plivati i poboljšati plivačke vještine kod djece

Zdravstveno-preventivne aktivnosti programa spadaju o djelatnosti HCK propisane čl.10 Zakona o HCK, i sukladne su Planu i programu mjera zdravstvene zaštite iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja (NN 126/06 i NN 156/08) te Strategiji zdravlja Istarske županije i JLS. Aktivnosti vezane uz prevenciju trgovanja ljudima također je propisana čl.10 Zakona o HCK te sukladna Nacionalnom planu za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2012. do 2015. godine (novi plan je u postupku donošenja), i pretežno se obavljaju u suradnji s MUP-om. Projekt „Sigurnost na vodi“ provodi se uz podršku Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja HCK-a, čiji je rad javna ovlast HCK-a.

Direktni korisnici programa su primarno osjetljive skupine stanovništva: osobe treće životne dobi, djeca, mladi, bolesne osobe i članovi njihove obitelji, turisti, šira lokalna zajednica, uz jak volonterski doprinos.

Posudionica medicinskih pomagala

Što je posudionica medicinskih pomagala?

Medicinska i ortopedska pomagala ostaju nedostupna za mnoge osobe s tjelesnim invaliditetom, ili one kojima su potrebna radi ozljede ili bolesti. Dostupnost pomagala uvelike utječe na kvalitetu života osoba kojima su potrebna, ali i života njihovih najmilijih.

Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala Gradskog društva Crvenog križa Vukovar omogućavaju besplatno posuđivanje medicinskih i ortopedskih pomagala. Namijenjene su osobama s trajnim invaliditetom: oboljelima od kroničnih bolesti, palijativnim bolesnicima, nepokretnim gerijatrijskim bolesnicima, kao i bolesnicima koji su privremeno nepokretni zbog oporavka od operativnih zahvata, lomova ekstremiteta te naglo oboljelim osobama.

U Posudionicama se mogu besplatno na revers posuditi invalidska kolica, hodalice, štake, sklopivi bolnički kreveti, štapovi, toaletne stolice i slično.

Korisnici u pravilu pomagala posuđuju na duži vremenski period i vraćaju ih kada im više nisu potrebna.

U 2020. godini obnovljena je posudionica medicinskih pomagala, a također višak medicinskih pomagala sugrađani doniraju Crvenom križu Vukovar.

Aparati za isušivanje zidova

Služba za djelovanje u katastrofama Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar raspolaže sa 5 aparata – isušivača zraka – model DH721 za potrebe sanacije šteta nastalih nakon poplave. Njihovim pravodobnim postavljanjem, bitno se umanjuje nastala šteta od vode ili vlage u zidovima, podovima i namještaju itd. Sugrađanima se izdaje besplatno na revers.

Prevencija nesreća na vodi

Projekt Sigurnost na vodi provodi se s ciljem osvješćivanja javnosti o opasnostima i rizicima povezanim s vodom i kodovima sigurnosti na vodi.

Glavna je poruka projekta – zabavite se i budite na oprezu, a njegova su ciljna skupina djeca i mladež.

Aktivnosti projekta Sigurnost na vodi odnose  se na slijedeće:

Rad s djecom na upoznavanju kodeksa sigurnosti na vodi (radionice Nauči kodeks sigurnosti na vodi, projektni dani)

Usvajanje i poboljšanje plivačkih vještina kod djece (škole za neplivače)

Organiziranje tečajeva za osposobljavanje spasilaca juniora

Podizanje razine sigurnosti djece i mladih pri izvannastavnim aktivnostima (izleti, ekskurzije, škole u prirodi, ljetovanja, kampovi…) edukacijom pedagoških djelatnika u području prve pomoći i osnovnih tehnika spašavanja na vodi (seminar Slučajni spasilac)

Podizanja kvalitete turističke ponude gostiju na kupalištima

Informiranost građana i prosvjećenost korisnika kupališta (izrada edukacijsko-promotivnog materijala, medijska prezentacija, emisije, spotovi)

Projekt Sigurnost na vodi provodi se u suradnji s društvima Crvenog križa, udrugama, tijelima lokalne uprave, turističkim zajednicama, hotelskim kućama, plivačkim klubovima…