O nama

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar (GDCK Vukovar) neprofitna je i humanitarna organizacija i jedan od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (HCK). U svom radu promiče humanitarne ciljeve i akcije od opće koristi, te uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

GDCK Vukovar svoje djelovanje temelji na misiji i načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (dalje u tekstu: Pokreta). Zakonski okvir djelovanja GDCK Vukovar predstavljaju Zakon o udrugama, Zakon o humanitarnim organizacijama, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Statut Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te Statut GDCK Vukovar. GDCK Vukovar upravljaju članovi putem Skupštine kao najvišeg tijela upravljanja, Odbora i drugih tijela.

Društvo predstavlja predsjednik, a zastupa ravnatelj. Aktivnosti GDCK Vukovar provode profesionalni djelatnici, vanjski suradnici te volonteri.

GDCK Vukovar djeluje na području Grada Vukovara i Općina Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Trpinja, Tompojevci i Tovarnik.

Korisnici usluga GDCK Vukovar različiti su segmenti lokalne zajednice, ovisno o programskoj djelatnosti. Sukladno Misiji, primarno su to osjetljive skupine stanovništva: osobe u stanju potrebe, starije osobe, kronični bolesnici, djeca, mladi, osobe s posebnim potrebama, te ostale osobe u riziku od socijalne isključenosti.

Na putu ostvarenja svojih ciljeva, GDCK Vukovar surađuje s ustanovama i udrugama koje rade na istim ili sličnim ciljevima, te pravnim osobama koje prepoznaju filantropiju i povode se konceptom društvene odgovornosti. Veliku vrijednost i značaj pridaje razvoju i očuvanju volonterskog rada, zahvaljujući kojem i razvija svoje djelatnosti te pridonosi osobnom razvoju pojedinaca te kvaliteti života u lokalnoj zajednici.

Svoje poslovanje i održivost, GDCK Vukovar osigurava iz Zakonom propisanih sredstava iz proračuna Jedinica lokalne samouprave, vlastitih djelatnosti, sponzorstava, donacija i članarine.

Misija, načela i vrijednosti

Misija GDCK Vukovar je olakšavanje ljudskih patnji, zaštita ljudskog života, zdravlja i dostojanstva, osobito za vrijeme oružanih sukoba i ostalih velikih nesreća i katastrofa na području Grada Vukovara i općina Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Trpinja, Tompojevci i Tovarnik.

GDCK Vukovar ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće u području zaštite i unaprjeđenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i zalaže se za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava. Posebne obveze i zadaće ima u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija s posljedicama masovnih stradanja ljudi.

U svom djelovanju, GDCK Vukovar polazi od osnovnih načela Pokreta:

HUMANOST: Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, nastao u želji da bez diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju nastoji u svim prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.

NEPRISTRANOST: Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, isključivo vodeći računa o njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim slučajevima unesrećenih.

NEUTRALNOST: Da bi očuvao povjerenje svih, Pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne upušta se u rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.

NEOVISNOST: Pokret je neovisan. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.

DOBROVOLJNOST: Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.

JEDINSTVO: U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca. Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na cjelokupnom teritoriju.

UNIVERZALNOST: Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva imaju jednak položaj i dijele jednaka prava i dužnosti uzajamnog pomaganja, svjetski je pokret.

 

Vrijednosti GDCK Vukovar proizlaze iz Osnovnih vrijednosti Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca:

LJUDI: Mi gradimo kapacitete ljudi i zajednice za solidarno djelovanje kako bismo pronašli održiva rješenja za one koji su najpotrebitiji i najranjiviji.

INTEGRITET: Mi radimo u sukladnosti s osnovnim načelima Pokreta i to na transparentan i odgovoran način.

PARTNERSTVA:  Surađujemo s vladinim i drugim organizacijama u skladu s osnovnim načelima Pokreta, ne kompromitirajući naš znak, neovisnost, nepristranost i neutralnost koje znak predstavlja.

RAZLIČITOST: Poštujemo različitost unutar zajednice u kojoj djelujemo, kao i različitost naših volontera, članova i zaposlenika, vođeni nediskriminacijom i načelima nepristranosti, jedinstva i univerzalnosti.

VODSTVO: Mi pokazujemo kako se vodi i težimo izvrsnosti, ukazujući na poštivanje prava, potrebe i ranjivost zajednice i na čimbenike koji ih uvjetuju.

INOVACIJA: Mi pronalazimo inspiraciju kroz našu povijest i tradiciju, ali smo posvećeni i traženju kreativnih, održivih rješenja za probleme koji ugrožavaju ljudsku dobrobit i poštovanje u svijetu koji se mijenja.

 

Kontakt:

Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar

204. vukovarske brigade 45., 32000 Vukovar

+385 32 441 364

Mail: gdckvu@gmail.com

Face: www.facebook.com/CKVukovar