OGLAS za radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

AutorGDCKVukovar

OGLAS za radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci u Gradskom društvu Crvenog križa Vukovar, Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0069, u okviru programa Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III, a u sklopu provedbe projekta „ PRUŽI MI RUKE“, Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, objavljuje, na radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

1.      Broj traženih radnica: 31

2.      Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od6 (šest) mjeseci

3.      Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4.      Mjesto rada: područje grada Vukovara, terenski rad

5.      Opis poslova: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa,  dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

6.      Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

–          Punoljetnost

–          Hrvatsko državljanstvo (ako je primjenjivo)

–          Najviše završenom srednjom stručnom spremom obrazovanja

–          Pripadnost ciljanoj/ranjivoj skupini

7.      Ciljana skupina Poziva: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih je prijavitelj/partner dužan dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici ranjive skupine. Ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada su: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

8.      Prijavi na Oglas kandidatkinje su dužne priložiti:

–          Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja i vlastoručno potpisan)

–          presliku osobne iskaznice

–          presliku dokaza (svjedodžbe) o najvišoj razini obrazovanja (osobe bez škole dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu)

–          potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne smije biti raniji od datuma objave Oglasa)

–          elektronički zapis o radnom stažu  izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

–          za pripadnost nekoj od ranjivih skupina:

• žene od 50 godina i više – osobna iskaznica

• žene s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

• žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

• žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

• liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

• povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju

pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

• beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

• pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (Izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Isprave koje se prilažu u preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, 204. vukovarske brigade 45., 32000 Vukovar, putem pošte ili osobno u roku 8 dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradskog društva Crvenog križa Vukovar, u zatvorenoj kuverti, s naznakom „Za Oglas – Pruži mi ruke – NE OTVARATI“.

Oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  – Područni ured Vukovar, službenoj stranici Gradskog društva Crvenog križa Vukovar www.crvenikrizvukovar.hr te na Oglasnoj ploči Gradskog društva Crvenog križa Vukovar.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, neće se smatrati kandidatkinjom prijavljenom na Oglas.

S kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete bit će obavljen razgovor (intervju).

Kandidatkinje će o terminu održavanja intervjua biti obaviještene najkasnije 5 dana prije održavanja intervjua.

KLASA: 112-04/23-01-2

UR.BROJ: 2196-1-1/5-23-1

                                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                                           Vlatko Glavaš, dipl. teolog  

O autoru

GDCKVukovar administrator